برگزاری پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار....ادامه

موسسه ره آوران آفاق صنعت به عنوان مرجع تخصصی برگزار کننده رویدادهای علمی و پژوهشی در حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع کالا، با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده در چهار دوره پیشین سلسله همایش های تخصصی حوزه انبار، پنجمین همایش ملی در این حوزه با عنوان " خطا ناپذیرسازی عملیات انبار " با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار را برگزار می کند. در این همایش شناخت، بررسی و فرآیند های اصلاحی در رابطه با خطاهای عملیات انبار از دو دیدگاه ایمنی و کیفی هدف اصلی قرار داده شده است. بر اساس سیاست دبیرخانه همایش علاوه بر استفاده از نتایج پژوهش های تخصصی و همه جانبه در رابطه با این موضوع، بررسی مطالعات موردی و تجربه شده توسط متولیان این حوزه در دستور کار همایش قرار دارد.

لینک اطلاعات تکمیلی و ثبت نام

http://afaghsanatgroup.com/index.php/component/rsform/form/71-26-27

 

 

امید است همچون دوره های پیشین همایش همکاری و هم افزایی اساتید و پژوهشگران برجسته کشور و همچنین مدیران و کارشناسان حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع مواد و کالا، رویدادی موثر در جهت افزایش دانش کاربردی این زمینه تخصصی و استراتژیک را در کشور رقم زند.

 

محورهای پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار-26 و 27بهمن ماه

طراحـی روشـهای مبتنـی بر POKAYOKE  در عملـیات انبـار

روشهای شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار

بازرسیها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطا ناپذیر در انبار

طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم خطا ناپذیر

خطا ناپذیرسـازی عملیـات انبـارگـردانی و کنتـرل موجودی

سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر خطا ناپذیر سازی عملیات انبار

طراحی و انتخـاب تجهیزات در خطا ناپذیرسازی عملیات انبار

روشهای کنتـرل خطا در برنامه دریافت و ارسال کالا در انبـار

بررسـی منابع، مراحل، مناطق و عوامل خطا در عملیات انبــار

روانشناسی خطا و بررسی خطاهای رایج در عملیات انبارداری

تلفیق برنامه خطاناپذیری و بهبود مستمر، POKAYOKE & KAIZEN

مدیریت تغییـر و اصلاح فرآینـد در بـرنامه خطا ناپذیر سـازی

تدویـن HSE PLAN تخصصی انبـار در بـرنـامه خطا ناپذیری

شناسایی خطرات ناشی از خطا و خطاهای خطر سـاز در انبـار

خطا های امنیتی و پیشگیری از سوء جریان مواد و کالا در انبار

خطاهای هزینه سـاز در عملیات انبـار داری و هزینه های خطا

بررسی تاثیرخطاهای سیستم لجستیک در مدیریت بدون خطا در انبار

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۱۲۹۶
بازدید دیروز ۲۳۴۲
بازدید ماه ۶۳۴۹۱
بازدید کل ۲۷۸۱۱۲۳۳
افراد آنلاین ۱۲